Μοριοδότηση

Το συνέδριο μοριοδοτείται με 18 μόρια Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης.