Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων

Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:

1.     Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 250 λέξειςμε προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

2.     Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες.

3.     Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο – π.χ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.

4.     Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι γραμμένο με έντονη γραφή (bold) – π.χ. Μαρία Δημοπούλου

5.     Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

Π.χ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος¹,  Μαρία Δημοπούλου² , Παναγιώτης Αλεξάνδρου¹

1 Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, Βέροια

2 Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

6.     Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στο τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.

7.     Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.

8.     Η περίληψη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής υπο-ενότητες:

  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα

Οι ανωτέρω τίτλοι θα είναι γραμμένοι με πεζούς χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

9.     Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά. Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tools/Word Count στο Microsoft Office Word.

10.  Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου η θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η εργασία, καθώς και ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.

11.  Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.

12. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτές.